Publicații

Multi dintre avocatii au constant activitati didactice, de instruire sau de evaluare, in beneficiul studentilor la drept, sau a tinerilor avocati din Romania sau din strainatate.

CĂRȚI PUBLICATE

Ștefan Deaconu , Marian Enache - Editura ,,C.H. Beck’’, Bucureşti, 2021

Autoritatea judecătorească în jurisprudența Curții Constituționale a României

Despre lucrare

Lucrarea reprezintă un punct de referință în ceea ce priveşte sistemul juridic din România, având la bază Legea fundamentală a statului, doctrina și o bogată jurisprudenţă a Curții Constituționale, menite să reliefeze funcţionarea autorităţii judecătoreşti de la noi din țară.

Scopul principal al lucrării este de a prezenta modul de organizare și funcţionare a principalelor autorităţi judecătoreşti (Instanțele judecătorești, Ministerul Public și Consiliul Superior al Magistraturii) și de a ilustra jurisprudența Curții Constituționale pentru fiecare autoritate judecătorească în parte. Nu în ultimul rând, autorii au creat un larg cadru teoretic, pentru a face cititorului bine înțeleasă această tematică complexă.

Cartea se adresează tuturor specialiștilor dreptului, fie că vorbim despre practicieni, teoreticieni sau chiar simpli studenți, însă, în egală măsură, poate fi un instrument util și pentru cei plasați în afara domeniului de specialitate, dar care doresc să afle cum funcționează justiția din țara noastră.

Ștefan Deaconu , Marian Enache - Editura ,,C.H. Beck’’, Bucureşti, 2021

Președintele României în jurisprudența Curții Constituționale a României

Despre lucrare

Lucrarea tratează aspectele legate de instituția Președintelui României, reliefate de deciziile Curții Constituționale, importante pentru evoluția instituției. În prima parte a acesteia sunt analizate aspecte teoretice importante în privința instituției de președinte, iar în cea de-a doua parte este prezentată jurisprudența relevantă, menită să explice și să sublinieze relevanța teoriei.

Inițiat sunt prezentate dispozițiile Constituției României în ceea ce privește președintele, funcțiile, actele sale sau răspunderea acestuia, dar și detaliază atribuțiile sale în raport cu relația cu alte instituții și structuri statale, pentru ca, mai apoi, dispozițiile relevante să fie dezvoltate din punct de vedere jurisprudențial.

Lucrarea urmărește, în principal, identificarea problemelor legale și jurisprudențiale în privința rolului, atribuțiilor, dar și limitelor în care trebuie exercitate, pentru o înțelegere aprofundată a temei.

Cartea se adresează tuturor specialiștilor dreptului – practicieni, teoreticieni sau chiar studenți – dar și celor din afara domeniului de specialitate care doresc să se documenteze despre instituția Președintelui.

Ștefan Deaconu - Editura ,,CH Beck’’, Bucureşti, 2012, 2015. 2017, 2020

Instituții politice

Despre lucrare

Instituțiile politice sunt instituții prin intermediul cărora se exercită puterea statală, acestea reprezentând forme prin care se exteriorizează puterea politică. Ceea ce determină natura instituțiilor politice este capacitatea acestora de a folosi puterea pentru realizarea unui interes general. În lipsa instituțiilor politice puterea se exercită conjunctural, arbitrar și uneori conflictual, de către indivizi. Adevărata natură a instituțiilor politice constă în locul pe care acestea îl acordă legii, garanțiilor de echitate și libertate care ocrotesc viața și interesele cetățenilor.

Ștefan Deaconu, Editura „CH Beck”, Bucureşti, 2011, 2013, 2017, 2020

Drept constituțional

Despre lucrare

„Domnul Ştefan Deaconu a realizat un curs de drept constituțional cu reale calități ştiințifice şi didactice. Efortul elaborării acestui curs trebuie apreciat în mod deosebit, deoarece o asemenea lucrare presupune o muncă dificilă de documentare şi de construcție ştiințifică într-o ramură dinamică a dreptului, unde explicațiile presupun un grad foarte ridicat de abstractizare.

Elaborarea unui curs de drept constituțional implică nu numai informare, analiză şi construcție, ci şi o mare putere de înțelegere a fenomenului constituțional, de identificare a problemelor reale, de păstrare a unui echilibru între ştiință şi politică, fiind cunoscut că tratarea problemelor fundamentale ale dreptului poate uşor să alunece în politică, ba chiar în politicianism.

Dacă statul şi dreptul sunt instrumente de realizare a politicii, juridicizarea politicii implică un amplu efort ştiințific, efort ce presupune o mare experiență didactică, ştiințifică şi practică, iar cursul de față se ridică la nivelul acestor exigențe. Impresionează în mod deosebit conținutul de idei, limbajul juridic utilizat, logica expunerii şi claritatea textului. Acestea facilitează receptarea problemelor din domeniu.

Suntem deci, în prezența unei cărți de foarte înalt nivel ştiințific, care se adresează, cu prioritate, studenților începători în ştiințele juridice, dar care poate fi la fel de utilă, atât cercetătorilor, cât şi practicienilor din domeniul dreptului”

Prof. univ. dr. Ioan Muraru

Elena Simina Tănăsescu, Ioan Muraru (coordonatori), Ștefan Deaconu, Editura „CH Beck”, Bucuresti, 2019, Ediția 2

Constituția României. Comentariu pe articole

Despre lucrare

Devenită în scurt timp o lucrare clasică în domeniu, Constituţia României comentată reprezintă un ghid indispensabil pentru înţelegerea fenomenelor constituţionale prin amploarea şi acurateţea analizelor.

Ediţia a 2-a actualizează şi îmbogăţeşte informația prezentată publicului larg în prima ediție, din 2008, a comentariului pe articole al Constituției României.
Rod al colaborării unui colectiv de prestigiu, coordonat de profesorii Ioan Muraru şi Elena-Simina Tănăsescu, noua ediţie reprezintă un aport substanţial la domeniul dreptului constituţional, subsumând într-o abordare coerentă, sistematică şi cuprinzătoare elementele definitorii pentru înţelegerea Constituţiei.

În contextul unor divergenţe majore în plan politic şi social, lucrarea constituie un reper esenţial care îndeplineşte sarcina de a explica şi clarifica aspectele de natură teoretică şi practică din domeniul dreptului constituţional.

Ștefan Deaconu, Marian Enache, Editura „CH Beck”, Bucureşti, 2019, Vol.1-3

Drepturile și libertățile fundamentale în jurisprudența Curții Constituționale

Despre lucrare

Elaborarea acestei lucrări a fost determinată de interesul crescut pentru protecția constituțională a drepturilor și a libertăților fundamentale şi pentru activitatea Curții Constituționale.

Gândită să apară în mai multe volume, lucrarea cuprinde: considerentele de principiu rezultate din jurisprudența Curții Constituționale cu privire la fiecare drept sau libertate fundamentală, cu indicarea în mod corespunzător a deciziilor în care se regăsesc aceste considerente, precum și un scurt comentariu doctrinar al fiecărui drept sau libertate fundamentală, însoțite de o listă bibliografică a lucrărilor teoretice și practice care tratează problematica drepturilor și a libertăților fundamentale.

Filip De Ly, Paul-A. Gelinas (coordonatori), Crenguța Leaua, International Chamber of Commerce (ICC), Institute of World Business Law, Paris, 2017

Dispute prevention and settlement through Expert Determination and Dispute Boards - ICC Dossiers XV

Crenguța Leaua – „Independence and Impartiality of Experts in Expert Determination Proceedings”

Despre lucrare

Această carte tratează prevenirea disputelor și soluționarea acestora prin două metode specifice: Comitetele pentru dispute și Determinarea experților. Aceste două metode sunt adesea folosite de comunitatea internațională de afaceri pentru a reduce riscul de a fi implicat în dispute faptice lungi și complexe.

Treisprezece experți internaționali își împărtășesc cunoștințele și experiența lor cu privire la impactul legislației aplicabile, al problemelor de drept contractual, al problemelor procedurale și al relației dintre Comisiile de expertiză sau de litigii, pe de o parte, și litigii și arbitraj, pe de altă parte.

Subiectele specifice abordate în carte includ provocările determinării experților în tranzacțiile de fuziuni și achiziții, determinarea expertului de către firme de contabilitate, inclusiv exemple din viața reală, precum și regulile comisiei de litigii ICC din 2015, soluționarea disputelor, inclusiv în cadrul formelor de contract FIDIC și recenta jurisprudența privind Comisiile pentru litigii.

Crenguța Leaua, Flavius Baias (coordonatori), Editura Wolters Kluwer Internațional, București, 2016

Arbitration in Romania. A Practitioner’s Guide

Despre lucrare

Această carte își propune să extindă cunoștințele practicienilor internaționali privind dreptul arbitrajului românesc, oferindu-le astfel oportunitatea de a ajunge la conceptele-cheie ale cadrului legislativ de arbitraj din România, cuprinse în cele 7 capitole ale volumului: investițiile și procedurile de arbitraj, instituții de arbitraj, rolul instanțelor judecătorești în arbitraj și alegerea legii în arbitraj.

rezentarea detaliată a cadrului legal actual de către practicienii din România oferă perspective asupra aspectelor legate de arbitraj în România și informații importante cu privire la dezvoltarea și starea actuală a arbitrajului în România.

Ștefan Deaconu (coordonator), I. Muraru, S. Tanasescu, S.G. Barbu, Editura RA „Monitorul Oficial”, Bucuresti, 2015

Codex constituțional. Constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene

Despre lucrare

Ideea proiectului de față a venit tocmai din dorința de a pune la dispoziția celor care vor să participe la viața publică  un document care să includă toate constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene, pentru a le asigura accesul facil la modele ce pot contribui la conturarea propriilor convingeri, susținute în orice formă eficientă de dialog despre Constituție.

Acest concept, unic în opinia noastră, a presupus realizarea unui Codex care să cuprindă atât constituțiile traduse în limba națională, cât și scurte prezentări ale acestora.

Lucrarea este realizată cu sprijinul Băncii Mondiale, de specialişti recunoscuți în domeniul dreptului constituțional, profesori universitari în cadrul Facultății de Drept a Universității din București – Centrul de Drept Constituțional și Instituții Politice (CDCIP), partenerii Ministerului Justiției în acest proiect.

Monika Chao-Duivis Giovanni Iudica, Benoit Kohl, Anthony Lavers, Hugues Periner-Marquet, Hubert Stoeckli, Panagiotis Verveionitis (coordonatori), Crenguța Leaua, Ștefan Dudaș, Victor Stoica, European Society of Construction Law, 2015

Studies in European Construction Law

Crenguța Leaua, Ștefan Dudaș, Victor Stoica – „Romanian Construction Law”

Despre lucrare

Această carte, pregătită sub auspiciile Societății Europene de Dreptul Construcțiilor, conține relatări ale dreptului a douăsprezece jurisdicții europene majore în legătură cu o serie de problematici legate de construcții.

Unele au caracter general, cum ar fi contractarea, subcontractarea și obligațiile respective ale angajatorului și contractantului, iar altele sunt referitoare la aspecte specifice executării contractuale: obligația de notificare, plata, condițiile subsolului, întârzierea, perturbarea și lichidarea daunelor. De asemenea, sunt luate în considerare probleme ce țin de răspundere și soluționarea litigiilor.

Lucrarea oferă studenților și practicienilor oportunitatea de a face comparații între diferite abordări ale problemelor comune ale dreptului construcțiilor în jurisdicțiile reprezentate.

Tania Groppi, Marie-Claire Ponthoreau (editori coordonatori), Ștefan Deaconu, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2013

The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges

Ștefan Deaconu, Elena Simina Tănăsescu – Analogical Reasoning as a Dialectical Instrument

Despre lucrare

În 2007, Asociația Internațională de Drept Constituțional a înființat un Grup de interese privind „Utilizarea precedentelor străine de către judecătorii constituționali” pentru a realiza un studiu privind utilizarea precedentelor străine de către Curțile Supreme și Constituționale în soluționarea cauzelor constituționale.

Scopul său a fost de a determina – prin analiză empirică care utilizează atât indicatori cantitativi, cât și calitativi – măsura în care este citată jurisprudența străină. Sondajul și-a propus să testeze fiabilitatea studiilor care descriu și raportează cazuri de comunicare transjudiciară între instanțe.

Cercetarea oferă, de asemenea, perspective utile asupra măsurii în care poate avea loc o convergență constituțională progresivă între tradițiile de drept comun și dreptul civil.

Lucrarea de față include studii ale unor cercetători din țări africane, americane, asiatice, europene, latino-americane și din Oceania, reprezentând jurisdicții aparținând atât tradițiilor de drept comun, cât și de drept civil, și țări care utilizează atât sisteme centralizate, cât și descentralizate de control judiciar. Rezultatele, publicate aici pentru prima dată, ne oferă cea mai bună dovadă de până acum a existenței și limitelor unei comunicări constituționale transnaționale între instanțe.

Ștefan Deaconu, Editura „Hamangiu”, Bucuresti, 2006, 2009, 2013;

Metodologie juridică

Despre lucrare

La început de carieră, studenții se confruntă inevitabil cu o serie întreagă de dificultăți pe care trebuie să le soluționeze destul de rapid. Pentru clarificarea acestor probleme, metodologia juridică vine să îndrepte pașii celor care doresc să descifreze tainele dreptului și să îi familiarizeze cu unele rigori juridice.

Ca orice profesiune, și cea de jurist necesită o pregătire temeinică, dar și o întelegere aprofundată a unor principii și mecanisme ce se răsfrâng asupra meseriei respective. Sunt multe lucruri teoretice pe care studenții în științe juridice le studiază, fără însă a învăța modalitatea practică de aplicare a lor.

Scopul acestui curs este de a le oferi indicii privind modul de interpretare a unui text juridic, de redactare a unui referat științific, de elaborare a unei lucrări științifice de an, de cautare a bibliografiei pentru studiu, de întocmire a unui CV ori a unei scrisori de intenție.

Daniel Mihail Sandru, Andrei Săvescu (coordonatori), Crenguța Leaua, , Editura Universitară, București, 2012

Forţa juridică a hotărârilor arbitrale

Crenguța Leaua – Relația dintre locul arbitrajului și calificarea unei hotărâri arbitrale ca fiind națională sau străina

Despre lucrare

Forța juridică a hotărârilor arbitrale este un volum care reuneşte importante contribuții ale universitarilor şi practicienilor români şi străini.

Volumul a fost inițiat ca urmare a conferinței pe aceeaşi tema organizată de Societatea de Ştiinte Juridice în anul 2011 şi are studii dedicate arbitrajului comercial în contextul dreptului Uniunii Europene, analiza reglementărilor arbitrale în dreptul comparat (Grecia şi Brazilia), problemele jurisprudențiale ale recunoaşterii şi executării hotărârilor arbitrale străine în România, dar şi punerea în executare a unei hotărâri de către un creditor român în străinătate, micşorarea onorariilor avocațiale în arbitraj, organizarea instanței arbitrale, măsurile provizorii în arbitrajul internațional precum şi soluționarea problemelor legate de locul arbitrajului.

Elena Simina Tănăsescu (coordonator), Crenguța Leaua, Ștefan Deaconu, Editura Universitara, București, 2012

Excepția de neconstituționalitate în România si în Franța

Crenguța Leaua – Exceptia de neconstitutionalitate si arbitrajul comercial. Unele aspecte practice.
Ștefan Deaconu – Controlul constituţionalităţii normelor juridice abrogate – cauză a conflictelor juridice de natură constituţională între autorităţile publice

Despre lucrare

Această publicație iși propune să facă accesibile publicului interesat materialele rezultate în urma contribuțiilor orale prezentate în cadrul dezbaterii intitulată „100 de ani de excepție de neconstituționalitate în România”,  organizată de Centrul de drept constituțional și instituții politice al Universității din București, în parteneriat cu Asociația franco-română a juriștilor.

Manifestarea a avut loc cu prilejul aniversării a 100 de ani de la rămânerea definitivă a hotărârii judecatorești dată cu privire la prima excepție de neconstituționalitate cunoscută de sistemul juridic românesc, în celebra „afacere a tramvaielor din București” din 1911 – 1912

Crenguța Leaua, Universul Juridic, București, 2012

Dreptul afacerilor – Noțiuni generale de drept privat

Despre lucrare

Cartea Dreptul afacerilor este destinată studenților din învațământul superior economic, în a caror programă analitică universitară se regasește disciplina „Dreptul afacerilor”. Cartea este însa utilă și acelor persoane care doresc să se familiarizeze cu noțiunile elementare de drept al afacerilor, pentru activitatea lor profesională, în principal persoanelor implicate în diverse activități economice.

Lucrarea prezintă, de asemenea, interes pentru actualizarea cunoștintelor generale de drept ale economiștilor absolvenți de studii universitare economice, după apariția noului Cod civil, cartea urmând structura informației din partea generală care a fost prezentată în cursul de dreptul afacerilor pe care aceștia l-au urmat în timpul studiilor universitare anterioare.

Ștefan Deaconu, I. Muraru, M. Guțan, N. Vlădoiu, A Varga, D. Piștea, A Cărare, M. Stănciulescu, M. Mihăilescu, Editura RA „Monitorul Oficial”, București, 2010

Perspectivele constituționalismului în România

Crenguța Leaua, Editura C.H. Beck, București, 2009 (ediția 2)

Societăți comerciale. Proceduri speciale

Despre lucrare

A doua ediție a lucrării reflectă ultimele modificări ale legislației ce guvernează înființarea societăților comerciale și modificarea actelor constitutive ale acestora, modificarea asociaților, funcționarea, dizolvarea, lichidarea și radierea societăților comerciale, precum și răspunderea unor persoane pentru activitatea desfășurată în cadrul societăților comerciale, inclusiv cu privire la noile norme metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor, precum și de eliberare a informațiilor.

Crenguța Leaua, Editura C.H. Beck, București, 2008, (ediția 1)

Societăți comerciale. Proceduri speciale

Despre lucrare

Lucrarea este un studiu monografic al acțiunilor privind înființarea societăților comerciale ăi modificarea actelor constitutive ale acestora, modificarea asociaților, funcționarea societăților comerciale, dizolvarea, lichidarea și radierea acestora, precum și răspunderea unor persoane pentru activitatea desfășurată în cadrul societăților comerciale.

Radu Bufan, Mircea Ștefan Minea (coordonatori), Gheorghe Matei, Mirela Buliga (coautori), Editura Wolters Kluwer, Bucuresti, 2008

Codul fiscal comentat

Despre lucrare

Codul Fiscal Comentat insumează 1400 de pagini de legislație actualizată, comentarii și jurisprudență, fiind conceput de un colectiv de 27 de autori, reputați specialiști in domeniul fiscal, cadre universitare, avocaț, specialiști din cadrul Ministerului Economiei si Finanțelor, consultanți și avocați specializați ai fiscalității, sub coordonarea a doi dintre cei mai prestigiosi finanțiști: Dl. Prof. univ. drd. Radu Bufan si Dl. Prof. univ. drd.Ștefan Minea.

Dispozițiile fiscale actuale sunt analizate din perspectiva practicienilor fiscalității, oferind soluții pentru cazurile complexe cu care aceștia se confruntă zi de zi.

Elena Simina Tănăsescu, Ioan Muraru (coordonatori), Ștefan Deaconu, Editura „CH Beck”, Bucuresti, 2008, Ediția 1

Constituția României. Comentariu pe articole

Despre lucrare

O lucrare complexă, multidisciplinară, știut fiind că o lege fundamentala este izvorul principal al tuturor ramurilor de drept.

La realizarea acestei lucrări au contribuit juriști recunoscuți pentru calitățile lor profesionale și științifice, animați de o idee comună, și anume de a explica textele constituționale astfel încât sâ fie pusa în valoare eficiența și viabilitatea acestora în cei 17 ani de aplicare.

Lucrarea, menită să răspundă întrebărilor și să lamurească neclaritățile cititorilor și a cetațenilor români în general, valorifică multe din ideile prezentate în comentariile apărute după aprobarea prin referendum a Constituției, dar ăi practica aplicării textelor constituționale, bogata doctrină, precum ți jurisprudența Curții Constituționale.

Elena Simina Tănăsescu (coordonator), Ștefan Deaconu, Editura „C.H. Beck”, Bucuresti, 2007;

Răspunderea în dreptul constituțional

Despre lucrare

Prezenta lucrare aduce la cunostința publicului larg comunicările științifice si dezbaterile care au avut loc în cadrul seminarului cu tema „Răspunderea în dreptul constituțional”, organizat în data de 21 iunie 2006 de Centrul de Drept Constituțional si Instituții Politice în colaborare cu instituția Avocatul Poporului.

Ștefan Deaconu, Editura „C.H. Beck”, Bucuresti, 2005;

Principiul bunei vecinătăți în dreptul românesc

Despre lucrare

Lucrarea examinează modul cum s-a afirmat principiul bunei vecinătăți în relațiile internaționale, evidențiind trăsăturile acestui principiu, conținutul său și domeniile de aplicare a principiului bunei vecinătăți în relațiile internaționale.

Sunt identificați destinatarii și beneficiarii principiului bunei vecinătăți, actele juridice de promovare și aplicare a acestui principiu, pentru ca apoi să fie abordate, pe baza unei atente analize, problemele specifice ale României,modul în care acest principiu și-a dovedit eficiența în relațiile internaționale.

Cu multă acurațete, dar și pe baza unei informări de excepție, autorul analizează probleme cât se poate de complexe și delicate, cum ar fi problema Insulei Șerpilor, a Cadrilaterului, a tezaurului României de la Moscova, problemele minorităților, relațiile româno-elene etc.

Ștefan Deaconu I. Muraru, S. Tanasescu, Gh. Iancu, C. L. Popescu, K. Benke, A. Muraru, M. Eremia, Editura „All. Beck”, Bucuresti, 2005

Alegerile și corpul electoral

Alegerile constituie procedeul prin care poporul, deţinătorul suveranităţii naţionale îşi desemnează autorităţile reprezentative: Camera Deputaţilor, Senatul, Preşedintele României, primarii, consiliile locale. Ele trebuie să fie libere, periodice şi corecte.

Corpul electoral cuprinde o parte a populaţiei, partea ei matură politic şi activă. Vârsta minimă pentru a vota este 18 ani. Electoratul interesează la: constituirea autorităţilor reprezentative; valabilitatea acţiunilor electorale (majorităţile electorale). Este componenta decizională a poporului. Este singura putere originară, pe temeiul căreia se legitimează şi se constituie însăşi puterea şi autorităţile statului. El trebuie educat şi corect informat.

Ștefan Deaconu, Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Corneliu-Liviu Popescu, Gheorghe Iancu, Andrei Muraru, Editura „All Beck”, București, 2005

Perspective juridice privind instituția parlamentului

Despre lucrare

Parlamentul este o instituție reprezentativă și deliberativă, reprezentativă prin compunerea sa, deliberativă prin modul său de funcționare; acesta constituie astazi un «bun comun» însușit în egală măsură și de scenă politică și de domeniul juridic. Subiectul acestei cărti a reprezentat tema unei dezbateri a Centrului de Drept Constituțional și Instituții Politice, unde au fost prezentate materialele cuprinse în aceasta carte.

Autorii acestora prezintă aspecte recente sau de perspectivă, probleme pur teoretice sau rezultate nemijlocit din practica parlamentară, într-o manieră extrem de deschisă și cu multă imaginație.

De la analiza unor detalii din noua procedură legislativă instituită ca urmare a revizuirii Constituției României în 2003, până la propuneri de lege ferendă privind o modalitate de vot care ar utiliza mijloace tehnologice de ultima oră, trecând prin precizarea unor noi aspecte – rezultate din practică – ale delegării legislative și ale imunității parlamentare, cartea cuprinde chiar și o riguroasă analiză a unei probleme de mare actualitate ce vizează organizarea internă a birourilor permanente ale Camerelor Parlamentului.

Ștefan Deaconu, Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Gheorghe Inacu, Mihai Horia Cuc, Editura „All Beck” Bucuresti 2003

Cetățenia Europeană

Despre lucrare

Lucrarea „Cetățenia europeană. Cetățenii, străinii și apatrizii în dreptul românesc și european” apare sub egida Centrului de Drept Constituțional și Instituții Politice (CDCIP) creat în cadrul catedrei de Drept Public a Facultății de Drept, ca o formula științifica utilizată pentru organizarea de seminare și dezbateri pe teme constituționale de actualitate.

Lucrarea, axată pe tema cetățeniei europene și a influenței pe care aceasta ar putea-o avea asupra sistemului juridic românesc, adună în cuprinsul său patru studii ale celor mai valorosi reprezentanți ai Școlii române de drept constituțional (Corelația dintre cetățenia națională și cetățenia europeană; Statutul juridic al apatridului și apatridia; Cetățenia în dreptul românesc; Participarea strâinilor la procesul de democratizare a societății, componentă esențiala a unei Europe unite.)

Aurora Damcali, Editura Universitară, București, 2014

Fundamente constituționale ale actelor administrației publice

Aurora Damcali, Editura Wolters Kluwer, 2014

Particularități ale revocării actului administrativ conform Legii 165/2013

Ștefan Deaconu, I.Muraru, S. Tanasescu, N. Vladoiu, C Cercel, C. Asztalos, Editura „Hamangiu”, Bucuresti, 2009

Religie si Constituție

Ștefan Deaconu, Elena Simina Tanasescu, Editura „Hamangiu”, Bucuresti, 2006

Despre constitutie si constitutionalism. Liber Amicorum Ioan Muraru

Constanța Calinoiu (coordonator), Ștefan Deaconu, Editura „V.I.S. Print”, Bucuresti 2004

La science du droit. Realitès et perspectives

Victor Duculescu, Georgeta Duculescu (coordonatori), Ștefan Deaconu, Editura „Lumina Lex”, Bucuresti, 2002

Revizuirea Constituției

Codruta Bolos, Crenguța Leaua, Universitatea Petru Maior, Tg. Mures, 2002

Calitatea – Norme și Legislație

V. Duculescu, V. Marcu (coordonatori), Ștefan Deaconu, Editura „V.I.S. Print”, Bucuresti, 2002

Drept si relații internaționale

Curs postuniversitar

Ștefan Deaconu, Editura „Lumina Lex”, București, 2001

Tratatele României cu vecinii

ARTICOLE ÎN REVISTE

"Comparative view on the role of domestic courts in arbitration: the Romanian law versus the UNCITRAL model law"

Crenguța Leaua, Ingrid Muller, Sofia Cozac

Perspectives of law and public administration”
Vol.9, nr.2/2020

Editura ADJURIS

„Considerații interpretative asupra prevederilor art. 21, alin.(2) din Legea nr.544/2004 a contenciosului administrativ”

Aurora Damcali

Revista de Drept Public
nr.4/2016

Editura „Universul Juridic”

"Romanian Case Law as an Example of the Impact of Para–regulatory Texts on Decisions of National Courts"

Crenguța Leaua

ASA Special Series No. 37
The Sense and Non–sense of Guidelines, Rules and other Para–regulatory Texts in International Arbitration
2016

Juris Internațional

"Contractual Requirements for Environmental Compliance in Agreements with State And State Entities and Arbitration"

Crenguța Leaua

Dispute Resolution and Climate Change
The Paris Agreement and Beyond
2016

Internațional Chamber of Commerce (Paris)

„Principiul securității juridice în ordinea constituțională română”

Ștefan Deaconu

Revista Română de Drept Privat
nr.3/2016

Universul Juridic

„Incoerențe în actul de legiferare: Cazul de revizuire prevăzut de art. 21 din Legea nr.554/2004”

Aurora Damcali

Revista de drept Public
nr.3/2015

Editura „Universul Juridic”

„Rolul Curții Constituționale de garant al respectării procedurii de alegere a Președintelui României. Experienta anului 2014”

Aurora Damcali, Ștefan Deaconu

Revista de Drept Public
nr.4/2014

Editura „Universul Juridic”

"Right of Publicity 2014 – Romania"

Andra Filatov

Getting the Deal Trough
Right of Publicity
2014

Law Business Research Limited (Londra)

Recenzie de carte: „Consent in International Arbitration” de Andrea Marco Steingruber

Crenguța Leaua, Andra Filatov

Revista Romana de Arbitraj
2014

Wolters Kluwer România

 

"The New Civil Procedural Code of Romania"

Crenguța Leaua, Aurora Damcali

Global Arbitration Review
The European, Middle Eastern and African Arbitration Review
2014

Law Business Research Limited (Londra)

„Necesitatea unei schimbări constituționale și riscurile propunerii actuale de revizuire a Constituției”

Ștefan Deaconu

Revista „Dreptul”
nr.8/2014

Uniunea Națională a Juriștilor

„Repere jurisprudențiale privind apărarea numelui patronimic protejat ca marcă”

Crenguța Leaua, Mihaela Maravela, Andra Filatov

Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale
nr.1/2014

Universul Juridic

"Semi–presidentialism across Continents: A Dialogue between Asia and Europe"

Ștefan Deaconu

colectiv coordonat de
Da–Chi Liao, Yu–chung Shen şi Yu–Shan Wu
Taiwan, 2014

Revista Română de Drept Comparat
nr.1/2014

Universul Juridic

„Reformă și contrareformă”

Ștefan Deaconu

Revista „Curierul Judiciar”
nr.6/2014

C.H. Beck

„L’exception d’inconstitutionnalite et l’arbitrage commercial. Certains aspects pratiques”

Crenguța Leaua

EST EUROPA
Revue d’etudes politiques et constitutionnelles:
100 ans d’exception d’inconstitutionnalite en Roumanie”
Numero special 2013

Institut Universitaire Varenne

„Practica de soluționare prin mijloace alternative a litigiilor decurgând din încalcarea drepturilor asupra mărcilor prin înregistrarea unor nume de domeniu.ro”

Crenguța Leaua, Mihaela Maravela

Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale
nr.1/2013

Universul Juridic

"Rectification and annulment of the arbitral awards or of the orders of the arbitral tribunals under the provisions of the New Romanian Civil Procedural Code"

Crenguța Leaua, Aurora Damcali

Global Arbitration Review
The European, Middle Eastern and African Arbitration Review
2013

Law Business Research Limited (Londra)

"Romanian Court’s Jurisprudence Concerning Arbitration in 2011 and 2012"

Crenguța Leaua, Andreea Simulescu

Global Arbitration Review
2013

Law Business Research Limited (Londra)

„Se aplică Regulamentele „Roma I” și „Roma II” în contextul arbitrajului internațional în care locul arbitrajului este în Uniunea Europeană?”

Crenguța Leaua, Stefan Deaconu

Pandectele Romane
nr.8/2013

Wolters Kluwer

„Contrôle de la constitutionnalité des règles abrogées – La cause des conflits juridiques de nature constitutionnelle entre les autorités publiques”

Ștefan Deaconu

EST EUROPA
Revue d’etudes politiques et constitutionnelles
Numero special 1/2013

Institut Universitaire Varenne

„Raporturile juridice dintre Curtea Constituționala și Parlament. Câteva propuneri din perspectiva revizuirii Constituției”

Ștefan Deaconu

Revista „Dreptul”
Supliment 2013

Uniunea Națională a Juriștilor

"Update on Romanian Jurisprudence on the Annulment of Arbitral Awards"

Crenguța Leaua

The European and Middle Eastern Arbitration Review
2012

Law Business Research Limited (Londra)

"Franchise 2012 – Romania"

Andra Filatov, Adrian Roseti

Getting the Deal Through
Franchise
2012

Law Business Research Limited (Londra)

"The Applicability of Party Autonomy in the Appointment of Arbitrators"

Crenguța Leaua

Czech & Central European Yearbook of Arbitration
2012

JurisNet LLC

„Încălcarea drepturilor unor terțe persoane prin înregistrarea unui nume de domeniu. Mijloace alternative de solutionare a litigiilor”

Crenguța Leaua, Mihaela Maravela

Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale
nr.2/2012

Universul Juridic

"Factors taken into consideration by parties when appointing an arbitrator"

Crenguța Leaua, Mihai Aniței

Procedia
Social and Behavioral Sciences
Psiworld
2012

Elsevier

„Raporturile juridice comerciale și implicațiile actualului Cod civil cu privire la aplicabilitatea, în România, a Convenției de la New York (1958) privind recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine”

Crenguța Leaua

Revista „Dreptul”
nr.5/2012

Uniunea Națională a Juriștilor

„Unele probleme privind înregistrarea în cartea funciară a hotărârilor arbitrale pronunțate în materie imobiliară”

Crenguța Leaua, Flavius Antoniu Baias

Revista Română de Drept Privat
nr.6/2012

Universul Juridic

„Considerații cu privire la servicii de soluționare a litigiilor prin metode alternative în cadrul Centrului de Arbitraj și Mediere din cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (...)”

Crenguța Leaua, Mihaela Maravela

 Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale
nr.3/2012

Universul Juridic

„Numele de domeniu de internet”

Crenguța Leaua, Mihaela Maravela

Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale
nr.1/2012

Universul Juridic

 "The role of trust in the decisional process of appointing the commercial arbitrators"

Crenguța Leaua, Mihai Anitei

Procedia
Social and Behavioral Sciences – Psiworld
2012

Elsevier

"Importance and Management of Intellectual Property Issues in Franchising Arrangements, Small and Medium–sized Enterprises Division"

Andra Filatov (coautor)

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale
2012

"Licensing 2011 – Romania"

Andra Filatov

Getting the Deal Trough
Right of Publicity
2011

Law Business Research Limited (Londra)

"Right of Publicity 2011 – Romania"

Andra Filatov

Getting the Deal Trough
Right of Publicity
2011

Law Business Research Limited (Londra)

„Reflecții cu privire la concordanța aplicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevazute în titluri executorii (...)”

Monica Scarlat

Revista „Dreptul”
nr.5/2011

Uniunea Națională a Juriștilor

"Romania – Country Chapter"

Crenguța Leaua, Andreea Simulescu

Global Arbitration Review
The European and Middle Eastern Arbitration Review
2011

Law Business Research Limited (Londra)

"Romania – Country Chapter 2011"

Crenguța Leaua, Alexandru Codescu, Corina Tanase

Getting the Deal Trough
Construction in 35 jurisdictions worldwide
2011

Law Business Research Limited (Londra)

„Mărcile pentru medicamente. Alegere, condiții speciale, public relevant”

Crenguța Leaua, Mihaela Maravela

Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale
nr.2/2011

Universul Juridic

„Reorganizarea debitorului - pârghie de renegociere a creditelor?”

Crenguța Leaua

Caietele Juridice ale Băncii Naționale a României
Anul 1, nr.1, noiembrie 2011

Banca Națională a României

„Drepturile și libertățile fundamentale în sistemul constituțional romanesc”

Ștefan Deaconu

Revista Romănă de Drept Privat
nr.4/2011

Universul Juridic

„Dreptul de a ne revizui Constituția”

Ștefan Deaconu

Revista „Curierul Judiciar”
nr.3/2011

C.H. Beck

„Revizuirea Constituției economice”

Ștefan Deaconu

colectiv coordonat de
S. Tanasescu, V. Alexandru, A. Soci

2011

Institutul pentru Politici Publice

„Les conflits juridiques de nature constituționnelle entre l’autorité judiciaire et les autres autorités publiques, dans la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle de la Roumanie”

Ștefan Deaconu

„Le pouvoir judiciaire”
Table ronde internationale
2011

Institutul European

"Update on Arbitration in Romania"

Crenguța Leaua

The European and Middle Eastern Arbitration Review
2010

Law Business Research Limited (Londra)

"Designs in the European Union - Romania"

Andra Filatov

ITMA Review
The Journal of the Institute of Trade Mark Attorneys
nr.380/2010

"Licensing 2010 – Romania"

Andra Filatov, Adrian Roseti

Getting the Deal Trough
Licensing
2010

Law Business Research Limited (Londra)

"Dispute Adjudication Boards"

Crenguța Leaua, Andreea Simulescu

Revista Romana de Arbitraj
Anul 4/nr.4 – 2010

Wolters Kluwer România

"The Dispute Resolution Clauses in the FIDIC Contracts"

Crenguța Leaua, Andreea Simulescu

Revista Romana de Arbitraj
Anul 4/nr.3 – 2010

Wolters Kluwer România

 

 „Incidența Ordonanței nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materia executării silite”

Monica Scarlat

Revista „Dreptul”
nr.11/2010

Uniunea Națională a Juriștilor

„Semnătura electronică”

Monica Scarlat

Revista Tribuna Economică
nr.14/2010

Tribuna Economică

„Proceduri alternative de soluționare a disputelor privind numele de domeniu de internet”

Crenguța Leaua, Mihaela Maravela

Revista Română de Arbitraj
nr.1/2010

Camera de Comerț și Industrie a României

„Despre executare silită”

Monica Scarlat

Revista Autoexpert
nr.99/2010

AutoExpert Media

„Capcanele contractelor de leasing”

Monica Scarlat

Revista Autoexpert
nr.101/2010

AutoExpert Media

„Les rapports constitutionnels et légaux entre le Président de la Roumanie et le Parlement”

Ștefan Deaconu

„Les rapports entre les pouvoirs de l’état”
Table ronde internationale
2009

Institutul European

"Romania – Country Chapter 2009"

Crenguța Leaua

The European and Middle Eastern Arbitration Review
2009

Law Business Research Limited (Londra)

„Despre serviciul European Unic de taxare Rutiera în Uniunea Europeană”

Monica Scarlat

Revista Autoexpert
nr.98/2009

AutoExpert Media

„Despre imunitatea diplomatică - Reglementare, aplicabilitate”

Monica Scarlat

Revista Autoexpert
nr.91/2009

AutoExpert Media

„Protecția legală a numelui de domeniu”

Crenguța Leaua, Mihaela Maravela

Revista Română de Arbitraj
nr.4/2009

Camera de Comerț și Industrie a României

 „Urmărirea și executarea bunurilor mobile”

Monica Scarlat

Revista Autoexpert
nr.90/ 2009

AutoExpert Media

„Riscurile cumpărătorului – Cota de risc la achiziționarea unui autoturism de la societăți comerciale sau persoane fizice neautorizate”

Monica Scarlat

Revista Autoexpert
nr.92/2009

AutoExpert Media

„Violența în trafic – Sancțiuni prevăzute de Ordonanța de urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice”

Monica Scarlat

Revista Autoexpert
nr.89/2009

AutoExpert Media

 „Service si garanții”

Monica Scarlat

Revista Autoexpert
nr.88/2009

AutoExpert Media

"The Religious Symbols in Constitutions"

Ștefan Deaconu

Revista „Analele Universității București – Drept”
nr.3/2009

C.H. Beck

„Uniunea Europeană dupa Tratatul de reformă de la Lisabona”

Ștefan Deaconu

Revista Română de Drept Comunitar
nr.5/2009

Wolters Kluwer România

„Procédures constituționnelles de dissolution du Parlement en Roumanie”

Ștefan Deaconu

International Conference „Justice and Community Integration”
2008

Omnialex Publishing House

„Elemente de jurisprudență internațională cu privire la cerința unui proces echitabil în lumina Convenției de la New York”

Crenguța Leaua, Victor Tănăsescu

Revista Română de Arbitraj
nr.8/2008

Camera de Comerț și Industrie a României

„Proceduri speciale în materia înființîrii, organizîrii, funcționării ăi încetării societăților comerciale”

Crenguța Leaua

Teza de doctorat
Magna cum laude
2008

Universitatea din Bucuresti
Facultatea de Drept

„Transportul de călători pe șină reglementat la nivel european din perspectiva Directivei Consiliului 91/440/CEE privind dezvoltarea căilor ferate comunitare, (...)"

Monica Scarlat

Revista Intercity Magazin
nr.36/2008

Astrid Business Development

„Uniunea Europeană vs. CO2, Consecințele Protocolului de la Kyoto”

Monica Scarlat

Revista Intercity Magazin
nr.35/2008

Astrid Business Development (ABD)

 

"Romania – Country Chapter 2008"

Crenguța Leaua

Getting the Deal Through:
Dispute Resolution in 50 jurisdictions worldwide
2008

Law Business Research Limited (Londra)

"The appointing authority in international commercial arbitration"

Crenguța Leaua

Austrian Arbitration Yearbook 2008
2008

C.H.Beck, Stampfli, Manz (Viena)

"Arbitration and foreign investments and Romania"

Crenguța Leaua

Revista „Curentul Juridic”
nr.3–4/2008

Editura Universitatii „Petru Maior” – Tg. Mures

„Daune auto de la autorități cauzate de starea proasta a infrastructurii”

Monica Scarlat

Revista Autoexpert
nr.87/2008

AutoExpert Media

 „Despre asigurarea RCA”

Monica Scarlat

Revista Autoexpert
nr.86/2008

AutoExpert Media

„Taxa auto – Reglementare, aspecte juridice, aplicabilitate”

Monica Scarlat

Revista Autoexpert
nr.85/2008

AutoExpert Media

 „Aplicarea sancțiunilor contravenționale persoanelor nerezidente aflate în tranzit în Europa”

Monica Scarlat

Revista Autoexpert
nr.84/2008

AutoExpert Media

„Conducătorul auto vs. Procesul verbal de contravenție”

Monica Scarlat

Revista Autoexpert
nr.83/2008

AutoExpert Media

„Jurisdicțiile speciale în jurisprudența Curții Constituționale. Analiză privind Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității”

Ștefan Deaconu

Revista „Analele Universității București – Drept”
nr.1–2/2008

C.H. Beck

„Uniunea Europeană la orizontul mileniului III”

Ștefan Deaconu, în colaborare cu Bianca Maria Carmen Predescu

Revista „Pandectele Române”
nr.7/2008

Wolters Kluwer România

"Romania – an update on legislation and jurisprudence on arbitration"

Crenguța Leaua

Global Arbitration Review
2008

Law Business Research Limited (Londra)

„EU Consumer Law Compendium, Update of the EU Consumer Law Acquis Database”

Crenguța Leaua, Mihaela Maravela

Rapoarte in calitate de corespondenti pentru Romania
2007

Universitatea Bielefeld
Universitatea Osnabrueck
(Germania)

„Securitizarea creanțelor”

Crenguța Leaua, Alexandru Codescu, Radu Ropotă

Revista „Dreptul”
nr.4/2007

Uniunea Națională a Juriștilor

"Romania – Country Chapter 2007"

Crenguța Leaua

Getting the Deal Through
Dispute Resolution in 46 jurisdictions worldwide
2007

Law Business Research Limited (Londra)

„Prezentare de ansamblu a Legii nr.31/2006 privind securizarea creanțelor”

Crenguța Leaua, Alexandru Codescu, Radu Ropotă

Revista „Dreptul”
nr.4/2007

Uniunea Națională a Juriștilor

"Legislative aspects concerning ecodesign"

Codruta Bolos, Crenguța Leaua

Buletin științific, seria C, volumul XXI
Conferința Internațională Multidisciplinară,
Editia a VII–a, Vol.1
2007

Universitatea de Nord
Baia Mare

„Câteva aspecte de natură constituțională privind răspunderea Președintelui României”

Ștefan Deaconu

Revista „Dreptul”
nr.12/2007

Uniunea Națională a Juriștilor

 

"The Role of the Superior Council of Magistracy as Guardian of the Independence of the Romanian Judiciary"

Ștefan Deaconu

Revista „Analele Universității București – Drept”
nr.3/2007

C.H. Beck

„Câteva considerații privind referendumul național consultativ în România”

Ștefan Deaconu

Revista „Dreptul”
nr.11/2007

Uniunea Națională a Juriștilor

„Dreptul persoanei la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într–un termen rezonabil”

Ștefan Deaconu

Revista de Drept Public
nr.4/2007

Universul Juridic

 

„Răspunderea penală a membrilor Guvernului”

Ștefan Deaconu

Revista „Dreptul”
nr.1/2007

Uniunea Națională a Juriștilor

„Consideratii introductive cu privire la dreptul la un proces echitabil si arbitrajul comercial international”

Crenguța Ioana Leaua, Victor Tănăsescu

Revista Română de Arbitraj
nr.1/2007

Camera de Comerț și Industrie a României

"Arbitration in Romania"

Crenguța Ioana Leaua

Arbitration: The Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management
Chartered Institute of Arbitrators
nr. 3 – august 2007

Wolters Kluwer

"Romania – Country Chapter 2006"

Crenguța Leaua

Getting the Deal Through:
Dispute Resolution in 43 jurisdictions worldwide
2006

Law Business Research Limited (Londra)

„Legea privind statutul deputaților și senatorilor. Procedura reexaminarii legilor de către Parlament în urma declarării lor ca neconstituționale de către C.C.R.”

Ștefan Deaconu

Revista ”Analele Universității București – Drept”
Anul LVI, 2006 – I

C.H. Beck

„Acțiunea în regularizare a societății comerciale”

Crenguța Leaua

Revista „Dreptul”
nr.5/2005

Uniunea Națională a Juriștilor

„Acțiunea în radiere a societății comerciale”

Crenguța Leaua

Revista „Dreptul”
Nr.4/2005

Uniunea Națională a Juriștilor

„Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Prezentare generală”

Ștefan Deaconu

Revista „Curierul Judiciar”
nr.4/2005

C.H. Beck

"Romania – Country Chapter 2005"

Crenguța Leaua

Getting the Deal Through
Dispute Resolution in 38 jurisdictions worldwide
2005

Law Business Research Limited (Londra)

"Coalition Governments and Policy Processes: The Case of Romania"

Ștefan Deaconu

(colectiv coordonat de G. Peters, T. Verheijen, L. Vass)

Coalitions of the Unwilling?
Politicians and Civil Servants in Coalition Governments
2005

NISPAcee, (Bratislava)

"Arbitration and ADR instruments applied in Romania"

Crenguța Leaua

Bulgarian Chamber of Commerce and Industry
2005

BCCI, (Sofia)

„Apariția controlului de constituționalitate a legilor, experiența americană, situația în România”

Ștefan Deaconu

Analele Universității București – Drept
Anul LV, 2005 – III

C.H. Beck

 

„Protecția numelor de domeniu De internet și soluționarea litigiilor - I”

Crenguța Leaua

Revista Română de Proprietate Industrială
2005

OSIM

 

„Noua Lege privind tratatele – Un instrument eficient în demersurile României de integrare în structurile democrației europene și euroatlantice”

Ștefan Deaconu

Revista de Drept Public
nr.1/2004

Universul Juridic

„Unele comentarii cu privire la recentele modificări aduse legislației in domeniul asigurărilor”

Crenguța Leaua

Revista „Dreptul”
nr.10/2004

Uniunea Națională a Juriștilor

"Dispute resolution in Romania"

Crenguța Leaua

The Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration Newsletter
September 2004

KLRCA, (Kuala Lumpur)

"International arbitration and ADR in Romania"

Crenguța Leaua

Arbitration and ADR Newsletter
vol. 9, no.2, 2004

International Bar Association (IBA)

„Prezentarea generală a principalelor elemente de noutate aduse de Codul de Procedură Fiscală (II)”

Crenguța Leaua, Dinu Petre, Monica Badescu, Beatrice Onica Jarka

Revista „Dreptul”
nr.7/2004

Uniunea Națională a Juriștilor

„Prezentarea generală a principalelor elemente de noutate aduse de Codul de Procedură Fiscală (I)”

Crenguța Leaua, Dinu Petre, Monica Badescu, Beatrice Onica Jarka

Revista „Dreptul”
nr.6/2004

Uniunea Națională a Juriștilor

„Prezentare generală a recentelor modificări aduse Legii 31/1990 a societăților comerciale, prin Legea nr.161/2003”

Crenguța Leaua

Revista „Dreptul”
nr.10/2003

Uniunea Națională a Juriștilor

„O propunere de lege ferendă cu privire la caracterul procedurii de recunoaștere în România a hotărârilor străine pronunțate în procedură necontencioasă”

Crenguța Leaua

Revista „Dreptul”
nr.5/2003

Uniunea Națională a Juriștilor

„Dizolvarea societăților comerciale – unele probleme procedurale”

Crenguța Leaua

Revista „Dreptul”
nr.2/2003

Uniunea Națională a Juriștilor

„Bună guvernare și descentralizare”

Ștefan Deaconu

Revista de Drept Public
nr.3/2003

Universul Juridic

"Minorities Protection in Romania"

Ștefan Deaconu

Revista „Analele Universitatii Bucuresti”
Anul LII, 2002 – II

C.H. Beck

„Unele aspecte procedurale cu privire la excluderea asociaților din societățile comerciale”

Crenguța Leaua

Revista „Dreptul”
nr.12/2002

Uniunea Națională a Juriștilor

„Prezentare de asamblu și unele observații critice asupra Legii nr.469/2002 privind unele măsuri pentru intărirea disciplinei contractuale”

Crenguța Leaua, Alina Balaciu, Constantin Cunescu

Revista „Dreptul”
nr.11/2002

Uniunea Națională a Juriștilor

„Unele considerații asupra procedurii de soluționare a cererii de recuzare”

Crenguța Leaua

Revista „Dreptul”
Nr.5/2002

Uniunea Națională a Juriștilor

„Probleme procedurale de contestare a judecătorilor, arbitrilor, experților, executorilor judecătorești și a altui personal judiciarl”

Crenguța Leaua

Revista „Dreptul”
Nr.4/2002

Uniunea Națională a Juriștilor

„Considerații asupra procedurii necontecioase și procedurii contencioase de soluționare a cererilor de înmatriculare a societăților comerciale (...)”

Crenguța Leaua

Revista „Dreptul”
nr.2/2002

Uniunea Națională a Juriștilor

„Procedura specială a somației de plată”

Crenguța Leaua, Dinu Petre, Beatrice Onica Jarka

Revista „Dreptul”
nr.1/2002

Uniunea Națională a Juriștilor

„Natura juridică și aplicabilitatea termenului prevăzut de art.131 din Legea.31/1990, pentru acțiunea în anulare a hotărîrii adunării generale a acționarilor”

Crenguța Leaua

Revista „Dreptul”
nr.8/2001

Uniunea Națională a Juriștilor

„Activitatea Parlamentului în lumina noilor prevederi regulamentare”

Ștefan Deaconu

Revista „Dreptul”
nr.7/2001

Uniunea Națională a Juriștilor

„Jurisprudența Curții Constituționale în materia dreptului de proprietate asupra caselor naționalizate”

Ștefan Deaconu

Revista Juridică
nr.3/2001

"The Freedom of Expression through Public Radio and Tv. Services"

Ștefan Deaconu

Revista „Analele Universitatii Bucuresti – Drept”
Anul XLXX, 2001

C.H. Beck

"The Legal Science. Realities and Perspectives"

Ștefan Deaconu

colectiv coordonat de
V. Popa si G. Duculescu

Propeller–Verlag
2001

Editura „Muntenia & Leda”

„Calitatea de parte și rolul avocatului în justiția constituțională”

Ștefan Deaconu, în colaborare cu Mihai Horia Cuc)

Revista „Dreptul”
nr.10/2000

Uniunea Națională a Juriștilor

 „Avantajele și dezavantajele diferitelor sisteme electorale”

Ștefan Deaconu

Revista „Dreptul”
nr.3/2000

Uniunea Națională a Juriștilor

„Legea lobby–ului în Romania”

Ștefan Deaconu

Revista „Sfera Politicii”
nr.83/2000

Fundația „Societatea Civilă”

„Actele juridice încheiate între soți”

Aurora Damcali, Ștefan Deaconu

Revista „Dreptul”
nr.4/1999

Uniunea Națională a Juriștilor

„Naționalitatea și cetățenia în dreptul român”

Ștefan Deaconu

Revista „Dreptul”
nr.12/1999

Uniunea Națională a Juriștilor

„Imunitatea parlamentară, atribut al funcției și nu al persoanei”

Ștefan Deaconu

Revista „Dreptul”
nr.5/1999

Uniunea Națională a Juriștilor